સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2015

festival celebrete

આરતી શણગાર સ્પર્ધા 

 આરતી શણગાર હરીફાઈ માં ઉત્સાહભેર 
ભાગ લેતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ.


નવરાત્રિની ઉજવણી

ગરબામાં રમઝટ બોલવતા શાળાના  વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ
અનેશિક્ષકો. 

શિક્ષકો તથા  MDM ના બહેનો એક સાથે તાળીઓના તાલે.

મંગળવાર, 24 માર્ચ, 2015

WEL-COME TO DAJIPARA SCHOOL

Safai Abhiyan ma School na Principal & Staf with student's.

SMC na Chermen smt Shakuntaben vasava
pan aa abhiyanma jodaya hata
school ni sathe gamni pan safai kari hati.